Skip to main content

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,
jestem głęboko zaangażowana w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród moich klientów i kooperantów. Mój model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Football Management Miłosz Łondka z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Rolniczej 14 (zwany dalej ‘Football Management’) [NIP: 7312034171, REGON: 367930200; nr polisy OC w PZU: 1071964610).

2. Jakie dane zbieram, dlaczego o nie proszę i na jakiej podstawie je przetwarzam?
Na mojej stronie możesz znaleźć formularz kontaktowy, w którym proszę Cię o podanie:

imienia i nazwiska – dzięki temu wiem komu udzielam odpowiedzi,
adres e-mail – dzięki niemu mogę się z Tobą skontaktować za pomocą wiadomość e-mail,
numer telefonu – dzięki temu mogę do Ciebie zadzwonić,
treść – w tym miejscu wskazujesz treść jaką chcesz mi przesłać i mogą znaleźć się w niej dane osobowe.
Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes w umożliwieniu Tobie kontaktu ze mną, w zakresie w jakim dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe w treści formularza, Twoja zgoda, która objawia się w dobrowolnym przekazaniu mi danych.

3. Serwisy społecznościowe
Na mojej stronie internetowej znajdziesz również odnośniki do serwisów społecznościowych. W celu poznania polityk prywatności stosowanych przez te serwisy musisz odwiedzić strony internetowe tych podmiotów. Mój profil w danym serwisie społecznościowym jest prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez te serwisy.

4. Jak zabezpieczam Twoje dane?
Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych, rozumiane w szczególności jako ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usuwanie, będzie odbywać przede wszystkim poprzez mój systemy informatyczny. Podjęłam wszelkie działania, aby zabezpieczyć go przed zagrożeniami, które mogłyby narazić Twoje dane osobowe. W szczególności zastosowałam środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom trzecim oraz osobom nieuprawnionym. Stale ulepszam swoje zabezpieczenia.

5. Komu przekazuję Twoje dane?
W ramach działalności udostępniam Twoje dane pracownikom i współpracownikom firmy, za pomocą których prowadzę działalność gospodarczą. Twoje dane mogą być przekazane również zewnętrznym firmom marketingowym, z których usług korzystam, a także firmom informatycznym, firmom hostingowym, księgowości, a także kancelariom prawnym.

Nie sprzedaję jednak Twoich danych w celach marketingowych. Nie taki jest cel mojej działalności.

Nie przekazuję Twoich danych podmiotom z krajów trzecich, tj. znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że taki kraj trzeci będzie gwarantował równorzędną ochronę tych danych.

6. Jak długo przechowuję Twoje dane?
W przypadku udzielenia zgody Twoje dane przechowuję do czasu jej wycofania. W pozostałych przypadkach dane przechowuję przez czas niezbędny w celu w jakim zostały zebrane, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń czy zobowiązań podatkowych, związanych z ich przekazaniem.

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Dostęp do danych
Możesz w każdej chwili żądać ode mnie dostępu do Twoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania mnie czy i jakie Twoje dane przetwarzam, a także uzyskać informacje m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.

Sprostowanie danych
Przysługuje Ci również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania w zakresie przez Ciebie określonym.

Żądanie usunięcia danych
Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych jeśli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– wycofałeś/łaś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;
-przetwarzane danych niezgodnie z prawem;
W przypadku żądania usunięcia danych osobowych mogę je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zachować je w zakresie jakim wymagają tego przepisy podatkowe. W tym celu mogę pozostawić w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji, umowy czy wystawione dokumenty rozliczeniowe.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora
Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przeze mnie Twoich danych, w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie danych
Możesz w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do wskazanego przeze siebie podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Prawo wycofania zgody
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, aż do momentu uzyskania przeze mnie informacji o cofnięciu zgody.

Sposób wykonywania praw
Wszystkie opisane powyżej prawa możesz zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia poprzez mój formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej, poprzez wiadomość wysłaną na podany wcześniej adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres mojej siedziby. Możesz kontaktować się również telefonicznie.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku podejrzenia naruszenia Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Czy masz obowiązek podania nam danych?
Podanie wszystkich danych, o których Cię proszę jest dobrowolne, brak ich podania spowoduje jednak brak możliwości wykorzystania ich w celu, który wynika z tej polityki prywatności.

10. Zmiana polityki prywatności
Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie powiadomię Cię (na wskazany przy Ciebie adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Pragnę zapewnić, że firma Football Management Miłosz Łondka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.